ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Sáng 25/6/2024 tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài, công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024. Cuộc họp được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và thông tư 116 của Bộ Tài Chính.

Đại hội đồng cổ đông gồm có Chủ Tọa và thành viên đoàn Chủ Tịch:

 • Bà Trần Thị Hương – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP DHC Suối Đôi
 • Ông Lê Minh Đức  - Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Ông Phạm Khắc Dương - Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Ông Lại Anh Dũng - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.
 • Ông Hồ Phòng - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.


Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.

Tại Đại Hội đã thông qua một số nội dung chính:

 • Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức và biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
 • Báo cáo Tổng kết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
 • Thông qua các tờ trình tại Đại hội
 • Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua nội dung
 • Thảo luận của Đại hội, Ý kiến của Cổ đông và Giải trình của Đoàn Chủ tịch
 • Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
 • Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Sau vài giờ làm việc tập trung và nghiệm túc, lúc 11 giờ 30 phút, Đại hội đã khép lại thành công rực rỡ, điều này hứa hẹn cho chặng đường làm việc nhiều măy mắn và phát triển của Công ty DHC Suối Đôi trong năm 2024 này.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ông Lại Anh Dũng tặng hoa cho Hội đồng Quản trị nhiệm kì mới

Hotline
TOP