ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Chiều 21/04/2023 tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài, công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023. Cuộc họp được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và thông tư 116 của Bộ Tài Chính.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.

Đại hội đồng cổ đông gồm có Chủ Tọa và thành viên đoàn Chủ Tịch:
Bà Trần Thị Hương – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP DHC Suối Đôi
Ông Phạm Khắc Dương – Ủy viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc Công Ty CP DHC Suối Đôi
Ông Lê Minh Đức, Ông Lại Anh Dũng, Ông Hồ Phòng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Bà Trần Thị Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.

Tại Đại Hội đã thông qua một số nội dung chính:

  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
  • Báo cáo Tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
  • Thông qua các tờ trình tại Đại hội
  • Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua nội dung
  • Thảo luận của Đại hội, Ý kiến của Cổ đông và Giải trình của Đoàn Chủ tịch
  • Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
  • Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Sau vài giờ làm việc tập trung và nghiệm túc, Đại hội đã khép lại thành công rực rỡ, điều này hứa hẹn cho chặng đường làm việc nhiều măy mắn và phát triển của Công ty DHC Suối Đôi trong năm 2023 này.

Một số hình ảnh tại sự kiện:


Hotline
TOP