ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - CÔNG TY CP DHC SUỐI ĐÔI

Hôm nay, ngày 18/05/2022 tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài, công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và thông tư 116 của Bộ Tài Chính tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông gồm có Chủ Tọa và thành viên đoàn Chủ Tịch:

  • Bà Trần Thị Hương – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP DHC Suối Đôi
  • Ông Phạm Khắc Dương – Ủy viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc Công Ty CP DHC Suối Đôi
  • Ông Lê Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ông Lại Anh Dũng, Ông Hồ Phòng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

 

Tại Đại Hội đã thông qua một số nội dung chính:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh donah năm 2022.
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị và kế hoạch năm 2022.
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát, biểu quyết các vấn đề liên quan.

Sau hơn 3 giờ làm việc, chương trình Đại Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh về Đại Hội:

Bà Trần Thị Hương - Chủ Tịch HĐQT Công TY CP DHC Suối Đôi báo cáo của HĐQT 2021 và phương hướng hoạt động 2022 của công ty

 

Ông Phạm Khắc Dương - Ủy Viên HĐQT kiêm Giám Đốc Công Ty CP DHC Suối Đôi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021, phương hướng, kế hoạch năm 2022

 

Bà Lê Thị Lan Phương - Chánh Văn Phòng Công Ty Đầu Tư DHC điều hành chương trình

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng Ban Tài Chính Công Ty Đầu Tư DHC báo cáo công tác hoạt động Ban Kiểm Soát 2021

Hotline
TOP