CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Sáng 17/01/2024 tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài, công ty Cổ phần DHC Suối Đôi tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024, với dự tham dự của 27 đại biểu (là cổ đồng và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông gồm có Chủ Tọa và thành viên đoàn Chủ Tịch:

Bà Trần Thị Hương – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Phạm Khắc Dương – Ủy viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Minh Đức – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lại Anh Dũng  – Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.

Ông Hồ Phòng – Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị.

 

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.

Tại Đại Hội đã thông qua một số nội dung chính:

  • Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
  • Giới thiệu tư cách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu
  • Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
  • Các tờ trình thông qua tại Đại hội
  • Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung
  • Thảo luận của Đại học – ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch
  • Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
  • Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Sau vài giờ làm việc tập trung và nghiệm túc, Đại hội đã khép lại lúc 11h30 phút cùng ngày. Cuộc họp sẽ là tiền đề để công ty có cơ sở và có những bước tiến mới trong năm 2024 này, hứa hẹn một năm với nhiều sự đổi mới và phát triển.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hotline
TOP